ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ของภาควิชาการบัญชี


Thailand Accounting Challenge 2018” คณะฯ ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาเอกสาขาวิชาการบัญชีที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 Thailand Accounting Challenge 2018 ซึ่งจัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมถ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

รายละเอียดเพิ่มเติม


คุณทรงเดช ประดิษฐสมานนท์” ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแแด่ คุณทรงเดช ประดิษฐสมานนท์ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในโอกาสที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลยา จันทะเดชภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลยา จันทะเดช อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ทุนภูมิพลภาควิชาการบัญชี ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวนรรัตน์ ลิมปนะพฤกษ์ นักศึกษาเอกสาขาวิชาการบัญชี เลขทะเบียน 5602680539 ในโอกาสได้รับ "ทุนภูมิพล" เนื่องจากเป็นผู้ที่สอบไล่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และเป็นผู้ที่ได้คะแนนยอดเยี่ยมในการสอบไล่วิชาเอกการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งการมอบ "ทุนภูมิพล" นี้ จะจัดให้มีขึ้นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Thailand Accounting Challenge 2017 พิธีมอบรางวัล การแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ “Thailand Accounting Challenge 2017”

รายละเอียดเพิ่มเติมภาควิชาการบัญชี ขอแสดงความยินดีแด่ ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ภาควิชาการบัญชี ขอแสดงความยินดีแด่ ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ เนื่องในโอกาสได้รับเข็มเกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียง และเผยแพร่หรือปกป้องเกียรติคุณ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ ๘๒ ปี แห่งการสถาปนา

รายละเอียดเพิ่มเติมวารสารบริหารธุกิจและวารสารวิชาชีพบัญชี ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
คณะพาณิชย์ฯ ขอแสดงความยินดีกับโครงการวารสารบริหารธุกิจ ที่วารสารบริหารธุกิจและวารสารวิชาชีพบัญชี ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre หรือศูนย์ TCI) ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการจัดประเมินคุณภาพวารสารวิชาการจากทั่วประเทศ โดยวารสารทั้ง 2 ฉบับ ได้ถูกจัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 (สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) ในฐานข้อมูล TCI จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และจะถูกพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)


สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปภัมภ์ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปภัมภ์ หากนักศึกษาต้องการทราบข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสภาวิชาชีพบัญชี และ/หรือ ต้องการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของสภาวิชาชีพบัญชี สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://www.fap.or.th