บุคลากรภาควิชาบัญชี

 
กอบแก้ว รัตนอุบล, รศ.
หัวหน้าภาควิชาการบัญชี
ห้อง : Room # 606
โทร : 02-696-5785
อีเมล์: kobkaew@tu.ac.th
คุณวุฒิ: M.S. (Accounting), Thammasat University, Thailand 
M.B.A. (Accounting), University of Colorado at Boulder, U.S.A 
B.B.A. (Accounting), 1st Class Honors, Thammasat University, Thailand 
     
 
กุลยา จันทะเดช, ผศ.ดร.
ห้อง : Room # 908
โทร : 02-696-5955
อีเมล์: kulaya@tbs.tu.ac.th
คุณวุฒิ: Ph.D. (Accounting), University of Nebraska – Lincoln, U.S.A. 
M.F.M. (Accounting), University of Queensland, Australia 
B.B.A. (Accounting), 1st Class Honors(Gold Medal), Thammasat University, Thailand 
     
 
จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล, อ.
ห้อง : Room # 912
โทร : 02-696-5949
อีเมล์: juthamon@hotmail.com
คุณวุฒิ: M.B.A (Finance) University of Durham,UK 
M.A.P.(Accounting), Thammasat University, Thailand 
B.Acc., Chulalongkorn University, Thailand 
Certified Public Accountant (CPA) Thailand
     
 
ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์, ผศ.ดร.
ห้อง : Room# 516
โทร : 02-613-2239, 02-613-2273
อีเมล์: chanchai@tbs.tu.ac.th
คุณวุฒิ: Ph.D., University of Manchester, UK
M.B.A. (Finance), Georgia State University, U.S.A. 
B.B.A. (Accounting) 2nd Class Honors, Thammasat University, Thailand 
Certified Public Accountant (CPA) Thailand
     
 
ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย, ผศ.ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง
ห้อง : Room # 604
โทร : 02-696-5782
อีเมล์: dichapong@tbs.tu.ac.th
คุณวุฒิ: Ph.D., University of Canterbury, New Zealand 
M.S. Accounting (Real Estate), University of Connecticut, USA 
M.S. Accounting, Thammasat University, Thailand 
Graduate Diploma in Auditing, Thammasat University, Thailand 
B.S. Accounting, 2nd class Honor, Thammasat University, Thailand 
Information Systems Audit and Control Training, ISACA 
Certificate of Trainings, Audit Command Language
     
 
ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ, อ.ดร.
ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ

ห้อง : Room # 701
โทร : 02-696-5922
อีเมล์: teerachai.a@gmail.com
คุณวุฒิ:
Doctor of Philosophy - Management, Asian Institute of Technology (AIT)
Master of Accountancy, Chulalongkorn University 
Bachelor of Business Adminstration (Accounting) (Second Class Honors), Thammasat University 
Certified Public Accountant (CPA) Thailand
     
 
นนทวรรณ ยมจินดา, ผศ.ดร.
ห้อง : ห้องพักชั้น 4
โทร : 02-696-5740
อีเมล์: nontawan@tbs.tu.ac.th
คุณวุฒิ: Ph.D. (Accounting), University of Cincinnati, Ohio, U.S.A.
M.S.(Accounting), University of Texas at Arlington, Texas, U.S.A. 
B.Acc., Chulalongkorn University, Thailand 
     
 
นิภัทร์ พวงจำปา, อ.
ห้อง :  
โทร : 02-696-5729
อีเมล์: nipat@tbs.tu.ac.th
คุณวุฒิ: Department of Accounting [ภาควิชาการบัญชี] Education MSc in International Management, London
School of Economics and Political Science (LSE), UK (Exchange school: Stephen M. Ross School of Business, University of Michigan - Ann Arbor, USA)
MSc in Accounting and Finance (Finance), London School of Economics and Political Science (LSE), UK
     
 
ปัญญา อิสระวรวาณิช, ผศ.ดร.
ห้อง :  
โทร : 02-613-2239
อีเมล์: panya@tbs.tu.ac.th
คุณวุฒิ: Ph.D. (Accounting), Chulalongkorn University, Thailand
M.S.(Accounting), Thammasat University, Thailand 
Graduated Diploma in Auditing, Thammasat University, Thailand 
B.Acc., Chulalongkorn University, Thailand 
     
 
พรชนก รัตนไพจิตร, รศ.
ห้อง : Room # 917
โทร : 02-696-5936
อีเมล์: pornnok_rj@yahoo.co.th
คุณวุฒิ: M.B.A (Accounting), NIDA, Thailand 
B.B.A. (Accounting), Thammasat University, Thailand 

     
 
ไพลิน ตรงเมธีรัตน์, ผศ. ดร.
ห้อง : Room # 556
โทร : 02-613-2269 ต่อ 106
อีเมล์: pailin@tbs.tu.ac.th
คุณวุฒิ:

Ph.D. (Business Adminstration),
Concentration in Accounting,
Washington State University, U.S.A.
M.Sc. (Accounting Information Systems), Chulalongkorn University, Thailand
B.Acc., Chulalongkorn University, Thailand
Certified Management Accountant (CMA)

     
 
ภูมิภัทร์ แดงวัง, อ.
ห้อง :  
โทร : 02-696-5729
อีเมล์: phoompat@tbs.tu.ac.th
คุณวุฒิ:

ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Master of Science (M.S.)
Administrative Studies, Boston College, Massachusetts, U.S.A.

     
 
มนวิกา ผดุงสิทธิ์, รศ.ดร.
ห้อง : Room # 905
โทร : 02-696-5957
อีเมล์: monvika@tu.ac.th
คุณวุฒิ: Ph.D., University of Maryland at College Park, USA 
M.S. (Accounting), Thammasat University, Thailand 
M.B.A. (Accounting and Corporate Finance), University of Kentucky, U.S.A. 
B.B.A. (Accounting), Thammasat University, Thailand 
     
 
ลภินี โกศลบุญ, ผศ. ดร.
ห้อง : Room # 910
โทร : 02-696-5953
อีเมล์: lapinee@hotmail.com
คุณวุฒิ: Ph.D. (Accounting), University of Strathclyde, UK 
M.S. (Accounting), Thammasat University, Thailand 
Graduate Diploma in Auditing, Thammasat University, Thailand 
B.S. (Accounting), 2nd Class Honors, Thammasat University, Thailand 
     
 
วัฒนี ศิริทัตสวัสดิ์, อ. ดร.
ห้อง : -
โทร : -
อีเมล์: -
คุณวุฒิ: Doctor of Philosophy in Business Administration (Accounting System) , Kobe University, Japan
Master of Art in Business administration (Accounting System), Kobe University, Japan
B.B.A. (Accounting), 1st Class, Thammasat University, Thailand 
     
 
วรรณี เตโชโยธิน, ผศ. ดร.
ห้อง : Room # 705
โทร : 02-696-5918
อีเมล์: wannee.taechoyotin@gmail.com
คุณวุฒิ: Ph.D.(Accounting), University of Colorado at Boulder, U.S.A. 
M.B.A. (Accounting), University of Colorado at Boulder, U.S.A. 
B.B.A. (Accounting), 2nd Class Honors, Thammasat University, Thailand 
     
 
วัชนีพร เศรษฐสักโก, รศ.ดร.
ห้อง : Room # 616
โทร : 02-696-5765
อีเมล์: wskgreen@yahoo.com
คุณวุฒิ: Ph.D. (Environment and Resource Studies), International Program, Mahidol University, Thailand 
M.A. (Business and Commerce), Keio University, Tokyo, JAPAN 
M.S. (Accounting), Thammasat University, Thailand 
B.B.A. (Accounting), 1st Class Honors, Thammasat University, Thailand
     
 
วิภาดา ตันติประภา, ผศ.
ห้อง : Room # โครงการMAP
โทร : 02-613-2198
อีเมล์: wipadata@hotmail.com
คุณวุฒิ: M.B.A. (Accounting), Thammasat University, Thailand 
M.B.A. (Accounting), University of Texas at Austin, U.S.A. 
B.B.A. (Accounting), 2nd Class Honors, Thammasat University, Thailand 
     
 
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, ผศ.ดร.
ห้อง : Room # 907
โทร : 02-696-5956
อีเมล์: sslptu@hotmail.com
คุณวุฒิ: Ph.D. (Accounting), University of Manchester, UK 
M.B.A. (International Business), George Washington University, U.S.A. 
M.S. (Accounting), Thammasat University, Thailand 
B.B.A. (Accounting) 2nd Class Honors, Thammasat University, Thailand 
C.P.A. 
     
 
สมชาย สุภัทรกุล, รศ.ดร.
รองคณบดีฝ่ายการเงิน
ห้อง : Room # 702
โทร : 02-696-5921
อีเมล์: ssomchai@tu.ac.th
คุณวุฒิ: Ph.D.(Accounting), University of Texas at Austin, U.S.A. 
M.P.A. (Master in Professional Accounting) Dean’s Award and Sommerfeld Scholar, University of Texas at Austin, U.S.A. 
Graduate Diploma in Auditing, Thammasat University, Thailand 
B.B.A. (Accounting), 1st Class Honors, Thammasat University, Thailand
     
 
สมชาย ศุภธาดา, ผศ.
ห้อง : Room # 913
โทร : 02-696-5950
อีเมล์: sochsupp@tu.ac.th
คุณวุฒิ: M.P.A. (Master in Professional Accounting), University of Texas at Austin, U.S.A.
B.B.A. (Accounting), 1st Class Honors, Thammasat University, Thailand
     
 
สุพิชญ์ชญา เหล่าธรรมทัศน์, ผศ.
ห้อง : Room # 916
โทร : 02-696-5951
อีเมล์: supitcha@tu.ac.th
คุณวุฒิ: M.B.A. ,Thammasat University, Thailand 
B.B.A. (Accounting), 2nd Class Honors, Thammasat University, Thailand 
     
 
อรพรรณ ยลระบิล, ผศ. ดร.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ห้อง : Room # 706
โทร : 02-696-5917
อีเมล์: orapan@tbs.tu.ac.th
คุณวุฒิ: D.B.A. (Accounting), The Joint Doctoral Program in Business Administration (International Program), Thammasat University, Thailand 
M.P.A (Master in Professional Accounting) Dean’s Award and Sommerfeld Scholar, The University of Texas at Austin, U.S.A. 
B.S. (Accounting), 1st Class Honors, BBA International Program, Thammasat University, Thailand 
     
     
อาจารย์พิเศษประจำภาควิชาการบัญชี
     
 
จันทนา สาขากร, รศ. (อาจารย์พิเศษภาควิชาการบัญชี)
ห้อง : Room # 543
โทร : 02-613-2235
อีเมล์: jantana.tu@gmail.com
คุณวุฒิ: M.S.C. (Accounting), Saint Louis University, Missouri, U.S.A. 
B.S.B.A. (Accounting), 2 nd Class Honors, Thammasat Univetrsity, Thailand 
B.S.B.A. (Commerce), Thammasat Univetrsity, Thailand
Certified Public Accountant (CPA) Thailand
     
 
พนารัตน์ ปานมณี, รศ.ดร.
ห้อง : -
โทร : -
อีเมล์: panarat.tu@gmail.com
คุณวุฒิ: Ph.D. (Management and Accounting), Keio University, Tokyo, Japan 
M.S. (Accounting), Thammasat University, Thailand 
B.S. (Accounting), Thammasat
     
 
อัญชลี พิพัฒนเสริญ, รศ.
ห้อง : Room # 811
โทร : 02-696-5931
อีเมล์: anchalee411@hotmail.com
คุณวุฒิ: M.S. (Accounting), Thammasat University, Thailand
B.B.A. (Accounting), 2nd Class Honors, Thammasat University, Thailand

     
 
ศรีสุดา อาชวานันทกุล, รศ.
ห้อง : Room # 818
โทร : 02-696-5929
อีเมล์: -
คุณวุฒิ: M.B.A., Drake University, Iowa, U.S.A. 
B.B.A. (Accounting), 2nd Class Honors, Thammasat University, Thailand