ข้อมูลหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accounting Program)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา: บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) Bachelor of Accounting, (B.Acc.)

โครงสร้างหลักสูตร 2556
     นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อกำหนดของหลักสูตรดังนี้

กลุ่มวิชา จำนวนหน่วยกิต
      1. วิชาศึกษาทั่วไป 30
      2. วิชาเฉพาะ
                2.1 วิชาแกนบังคับ
                2.2 วิชาเอก
                        2.2.1 วิชาเอกบังคับ
                        2.2.2 วิชาเอกเลือก
                2.3 วิชาเลือก
93
45
39
33
6
 9*
      3. วิชาเลือกเสรี 6
รวม 129

 • ข้อกำหนดของหลักสูตร

  ข้อกำหนดของหลักสูตร

  1. วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

      นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

  ส่วนที่1 เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจำนวน 21 หน่วยกิต ดังนี้

  หมวดมนุษยศาสตร์ บังคับ 1 วิชา 2 หน่วยกิต

  รหัส

  ชื่อวิชา

  หน่วยกิต

  มธ.110
  TU 110
  สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
  Integrated Humanities
  2 (2-0-4)


  หมวดสังคมศาสตร์ บังคับ 2 วิชา 5 หน่วยกิต

  รหัส

  ชื่อวิชา

  หน่วยกิต

  มธ.100
  TU 100
  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
  Civic Education
  3 (3-0-6)

  มธ.120
  TU 120
  สหวิทยาการสังคมศาสตร์
  Integrated Social Sciences
  2 (2-0-4)


  หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  : วิทยาศาสตร์ บังคับ 1 วิชา 2 หน่วยกิต

  รหัส

  ชื่อวิชา

  หน่วยกิต

  มธ.130
  TU 130
  สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  Integrated Sciences and Technology
  2 (2-0-4)


  : คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์ บังคับเลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้

  รหัส

  ชื่อวิชา

  หน่วยกิต

  มธ.152
  TU 152
  หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
  Fundamental Mathematics
  3 (3-0-6)


  คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์ บังคับเลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้

  รหัส

  ชื่อวิชา

  หน่วยกิต

  มธ.152
  TU 152
  หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
  Fundamental Mathematics
  3 (3-0-6)


  หมวดภาษา

  รหัส

  ชื่อวิชา

  หน่วยกิต

  ท.161
  TH 161
  การใช้ภาษาไทย
  Thai Usage
  3 (3-0-6)

  สษ.070
  EL 070
  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (สำหรับผู้ที่มีพื้นความรู้ไม่ถึง สษ.171)
  English Course 1
  0 (3-0-6)

  สษ.171
  EL 171
  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
  English Course 2
  3 (3-0-6)

  สษ.172
  EL 172
  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
  English Course 3
  3 (3-0-6)


  ส่วนที่ 2 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามที่คณะฯ กำหนดไว้ จำนวน 9 หน่วยกิต ดังนี้

  1.บังคับ 2 วิชา 6 หน่วยกิต

  รหัส

  ชื่อวิชา

  หน่วยกิต

  อ.221
  EG 221
  การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล
  Reading for Information
  3 (3-0-6)

  อ.241
  EG 241
  การฟัง – การพูด 1
  Listening – Speaking 1
  3 (3-0-6)


  2. เลือกศึกษา 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 2 ของมหาวิทยาลัย หรือวิชาเบื้องต้นอื่น ๆ ที่คณะต่าง ๆ เสนอ และทางมหาวิทยาลัยเทียบให้เท่ากับวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 2 ยกเว้น รายวิชาในหมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และวิชา พบ.291 ธุรกิจเบื้องต้น


  2. วิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต

       2.1 วิชาแกนบังคับ 45 หน่วยกิต
             นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ในหมวดวิชาแกนบังคับที่คณะฯ กำหนด ดังนี้


  รหัส

  ชื่อวิชา

  หน่วยกิต

  พบ.201
  BA 201
  หลักกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
  Business Law
  3 (3-0-6)

  พบ.202
  BA 202
  การภาษีอากร
  Taxation
  3 (3-0-6)

  พบ.203
  BA 203
  การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
  Business Quantitative Analysis
  3 (3-0-6)

  พบ. 204
  BA 204
  สถิติธุรกิจ
  Business Statistics
  3 (3-0-6)

  พบ.401
  BA 401
  การบริหารเชิงกลยุทธ์
  Strategic Management
  3 (3-0-6)

  บช.201
  AC 201
  การบัญชีชั้นต้น
  Fundamental Accounting
  3 (3-0-6)

  กง.201
  FN 201
  การเงินธุรกิจ
  Business Finance
  3 (3-0-6)

  กต.201
  MK 201
  หลักการตลาด
  Principles of Marketing
  3 (3-0-6)

  ทม. 201
  HR 201
  หลักการบริหาร
  Principles of Management
  3 (3-0-6)

  บป.201
  OM 201
  หลักการบริหารการปฏิบัติการ
  Principles of Operations Management
  3 (3-0-6)

  รส.201
  IS 201
  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  Management Information Systems
  3 (3-0-6)

  ศ.213
  EC 213
  เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น
  Introductory Microeconomics
  3 (3-0-6)

  ศ. 214
  EC 214
  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
  Introductory Macroeconomics
  3 (3-0-6)

  สษ.221
  EL 221
  ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1
  Communicative Business English 1
  3 (3-0-6)

  สษ.321
  EL 321
  ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2
  Communicative Business English 2
  3 (3-0-6)       2.2 วิชาเอก 39 หน่วยกิต
             2.2.1 วิชาเอกบังคับ 33 หน่วยกิต นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามที่คณะฯ กำหนด ดังนี้

  รหัส

  ชื่อวิชา

  หน่วยกิต

  บช.311
  AC 311
  การบัญชีชั้นกลาง 1
  Intermediate Accounting 1
  3 (3-0-6)

  บช.312
  AC 312
  การบัญชีชั้นกลาง 2
  Intermediate Accounting 2
  3 (3-0-6)

  บช.313
  AC 313
  การบัญชีต้นทุน
  Cost Accounting
  3 (3-0-6)

  บช.314
  AC 314
  การบริหารต้นทุน
  Cost Management
  3 (3-0-6)

  บช.315
  AC 315
  การบัญชีภาษีอากร
  Tax Accounting
  3 (3-0-6)

  บช.316
  AC 316
  การสอบบัญชี
  Auditing
  3 (3-0-6)

  บช.317
  AC 317
  การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงองค์กร
  Internal Control and Enterprise Risk Management
  3 (3-0-6)

  บช.318
  AC 318
  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  Accounting Information Systems
  3 (3-0-6)

  บช.411
  AC 411
  การบัญชีชั้นสูง 1
  Advanced Accounting 1
  3 (3-0-6)

  บช.412
  AC 412
  การบัญชีชั้นสูง 2
  Advanced Accounting 2
  3 (3-0-6)

  บช.413
  AC 413
  รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
  Financial Reporting and Statement Analysis
  3 (3-0-6)             2.2.2 วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต
                 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือกของสาขาวิชาการบัญชี รวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
                  1. วิชาสัมมนาทางการบัญชีเลือกศึกษา 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

  รหัส

  ชื่อวิชา

  หน่วยกิต

  บช.421
  AC 421
  สัมมนาการบัญชีการเงิน
  Seminar in Financial Accounting
  3 (3-0-6)

  บช.431
  AC 431
  สัมมนาการบัญชีเพื่อการบริหาร
  Seminar in Management Accounting
  3 (3-0-6)

  บช.441
  AC 441
  สัมมนาการสอบบัญชี
  Seminar in Auditing
  3 (3-0-6)

  บช.443
  AC 443
  สัมมนาการตรวจสอบภายใน
  Seminar in Internal Audit
  3 (3-0-6)                  2. เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้ โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเลือกวิชาภายในกลุ่มวิชาเดียวกัน

  กลุ่มวิชาการบัญชี

  รหัส

  ชื่อวิชา

  หน่วยกิต

  บช.329

  AC 329
  การฝึกงานทางการบัญชี
  (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
  Internship in Accounting
  3

  บช.331
  AC 331
  การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
  Accounting for Environmental and Social Responsibility
  3 (3-0-6)

  บช.342
  AC 342
  การบัญชีนิติวิทยา
  Forensic Accounting
  3 (3-0-6)

  บช.391
  AC 391
  การบัญชีหัวข้อพิเศษ 1
  Special Topics in Accounting 1
  3 (3-0-6)

  บช.392
  AC 392
  การบัญชีหัวข้อพิเศษ 2
  Special Topics in Accounting 2
  3 (3-0-6)

  บช.421
  AC 421
  สัมมนาการบัญชีการเงิน
  Seminar in Financial Accounting
  3 (3-0-6)

  บช.422
  AC 422
  การบัญชีระหว่างประเทศ
  International Accounting
  3 (3-0-6)

  บช.423
  AC 423
  ปัญหาการภาษีอากร
  Tax Problem
  3 (3-0-6)

  บช.431
  AC 431
  สัมมนาการบัญชีเพื่อการบริหาร
  Seminar in Management Accounting
  3 (3-0-6)

  บช.433
  AC 433
  การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
  Accounting for Planning and Control
  3 (3-0-6)

  บช.441
  AC 441
  สัมมนาการสอบบัญชี
  Seminar in Auditing
  3 (3-0-6)

  บช.442
  AC 442
  การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
  Information Systems Audit and Control
  3 (3-0-6)

  บช.443
  AC 443
  สัมมนาการตรวจสอบภายใน
  Seminar in Internal Audit
  3 (3-0-6)

  บช.452
  AC 452
  การบัญชีบูรณาการเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร
  Accounting Integration for ERP
  3 (3-0-6)

  บช.492
  AC 492
  ระเบียบวิธีคิดวิธีวิจัยเบื้องต้นทางการบัญชี
  Basic Research Methodology in Accounting
  3 (3-0-6)

  บช.499
  AC 499
  การศึกษาอิสระทางการบัญชี
  Independent Study in Accounting
  3 (3-0-6)  กลุ่มวิชาการเงิน

  รหัส

  ชื่อวิชา

  หน่วยกิต

  กง.211
  FN 211
  ตลาดการเงิน
  Financial Markets
  3 (3-0-6)

  กง.311
  FN 311
  การบริหารการเงิน
  Financial Management
  3 (3-0-6)

  กง.312
  FN 312
  การลงทุน
  Investments
  3 (3-0-6)

  กง.323
  FN 323
  การบริหารสินเชื่อ
  Credit Management
  3 (3-0-6)

  กง.341
  FN 341
  การบริหารการประกันวินาศภัย
  Non-Life Insurance Management
  3 (3-0-6)

  กง.351
  FN 351
  การวิเคราะห์ตราสารหนี้
  Fixed-Income Securities Analysis
  3 (3-0-6)

  กง.413
  FN 413
  การบริหารการเงินเชิงกลยุทธ์
  Strategic Financial Management
  3 (3-0-6)

  กง.415
  FN 415
  การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
  Financial Risk Analysis and Management
  3 (3-0-6)

  กง.451
  FN 451
  การวิเคราะห์ตราสารทุน
  Equity Securities Analysis
  3 (3-0-6)

  กง.452
  FN 452
  การวิเคราะห์อนุพันธ์ทางการเงิน
  Financial Derivatives Analysis
  3 (3-0-6)  กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

  รหัส

  ชื่อวิชา

  หน่วยกิต

  รส.216
  IS 216
  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์โดยผู้ใช้
  End-User Application Development
  3 (3-0-6)

  รส.314
  IS 314
  ระบบฐานข้อมูล
  Database Systems
  3 (3-0-6)

  รส.315
  IS 315
  การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
  Information System Analysis
  3 (3-0-6)

  รส.451
  IS 451
  ความมั่นคงและการควบคุมระบบสารสนเทศ
  Information System Security and Control
  3 (3-0-6)

  รส.459
  IS 459
  การตรวจสอบระบบสารสนเทศ
  Information Systems Audit
  3 (3-0-6)  กลุ่มวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์

  รหัส

  ชื่อวิชา

  หน่วยกิต

  ทม.311
  HR 311
  พฤติกรรมองค์การ
  Organizational Behavior
  3 (3-0-6)

  ทม.312
  HR 312
  การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
  Information System Analysis
  3 (3-0-6)

  ทม.324
  HR 324
  การพัฒนาองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
  Organization Development and Change Management
  3 (3-0-6)  กลุ่มวิชาบริหารการปฏิบัติการ

  รหัส

  ชื่อวิชา

  หน่วยกิต

  บป.311
  OM 311
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
  Data Analysis for Decision Making
  3 (3-0-6)

  บป.316
  OM 316
  การพยากรณ์ทางธุรกิจ
  Business Forecasting
  3 (3-0-6)  กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง

  รหัส

  ชื่อวิชา

  หน่วยกิต

  ลจ.212
  LO 212
  การจัดการโลจิสติกส์เบื้องต้น
  Introduction to Logistics Management
  3 (3-0-6)

  ธร.311
  IB 311
  สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ
  Global Environment of International Business
  3 (3-0-6)

  ธร.422
  IB 422
  การศึกษาเปรียบเทียบระบบธุรกิจนานาชาติ
  Comparative Business Systems
  3 (3-0-6)  กลุ่มวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  รหัส

  ชื่อวิชา

  หน่วยกิต

  ธอ.212
  RB 212
  การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น
  Introduction to Real Estate Valuation
  3 (3-0-6)       2.3 วิชาเลือก 9 หน่วยกิต
             นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาเลือก รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้
             1. เลือกศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือกของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หรือ
             2. เลือกศึกษาวิชาโทของสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทั้งในและนอกคณะฯ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเมื่อศึกษาได้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรวิชาโทแล้ว นักศึกษาจะได้วิชาโทในหลักสูตรนั้น ๆ
             หากรายวิชาใดในโครงสร้างของวิชาโท ถูกระบุให้เป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างวิชาเอกของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต การศึกษาเพียงครั้งเดียว สามารถนับเป็นรายวิชาตามโครงสร้างได้ ทั้งวิชาเอกของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและวิชาโทที่นักศึกษาเลือกศึกษา แต่จำนวนหน่วยกิตของวิชาโทในส่วนที่ไม่นับซ้ำกับวิชาเอกของหลักสูตรบัญชี ต้องไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

  3. วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
             1. นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เช่น

  รหัส

  ชื่อวิชา

  หน่วยกิต

  พบ.321
  BA 321
  การฝึกงานเพื่อสังคม 1
  (ฝึกงาน 200 ชม.ต่อภาคการศึกษา)
  Internship for Social Responsibilities 1
  3

  พบ.322
  BA 322
  การฝึกงานเพื่อสังคม 2
  (ฝึกงาน 200 ชม.ต่อภาคการศึกษา)
  Internship for Social Responsibilities 2
  3

  พบ.421
  AC 421
  การกำกับดูแลกิจการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
  Corporate Governance for Value Creation
  3 (3-0-6)         หรือ 2. นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาเลือกเสรี ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงวิชาศึกษาทั่วไป หมวดภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเขมร ภาษาพม่า ภาษามาเลย์ ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว และภาษาอินโดนีเซีย ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ด้วย

         ทั้งนี้ นักศึกษาจะนำวิชาเหล่านี้มานับเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้
          1. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวิชา
              (รวมทั้งวิชาที่ไม่ได้กำหนดไว้ในวิชาศึกษาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2)
          2. วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ "มธ." ทุกวิชา
          3. วิชา ท.162 การเขียนรายงานทางวิชาการ และ ท.163 การเขียนเพื่อการสื่อสารในองค์กร  • เงื่อนไขการศึกษาวิชาโทการบัญชี
         1. สำหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 18 หน่วยกิต

             นักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ ที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทการบัญชี จะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ และต้องสอบไล่ได้ในรายวิชาบังคับแต่ละรายวิชา ไม่ต่ำกว่า C และได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมวิชาโททั้งหมดไม่ต่ำกว่า 2.00

              1. บังคับ 5 วิชา 15 หน่วยกิต

  รหัส

  ชื่อวิชา

  หน่วยกิต

  บช.311
  AC 311
  การบัญชีชั้นกลาง 1
  Intermediate Accounting 1
  3 (3-0-6)

  บช.312
  AC 312
  การบัญชีชั้นกลาง 2
  Intermediate Accounting 2
  3 (3-0-6)

  บช.313
  AC 313
  การบัญชีต้นทุน
  Cost Accounting
  3 (3-0-6)

  พบ.314
  AC 314
  การบริหารต้นทุน
  Cost Management
  3 (3-0-6)

  พบ.318
  AC 318
  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  Accounting Information Systems
  3 (3-0-6)              2. เลือกศึกษารายวิชาจากสาขาวิชาการบัญชี (รหัส บช.) อีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
                  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทการบัญชี สามารถศึกษาวิชา บช.313 การบัญชีต้นทุน (วิชาโทบังคับ) และวิชา บช.314 การบริหารต้นทุน (วิชาโทบังคับ) ทดแทน วิชา บช.202 การบัญชีเพื่อการจัดการ (วิชาแกนร่วมบังคับ) ในทางกลับกันวิชา บช.202 ไม่สามารถนับทดแทนวิชา บช.313 และ บช.314 ได้


         2. สำหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 24 หน่วยกิต
                  นักศึกษานอกคณะพาณิชย์ฯ ที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทการบัญชี จะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ โดยต้องสอบไล่ได้ในรายวิชาบังคับที่ไม่ใช่วิชาแกนบังคับของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่า C และได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมวิชาโททั้งหมดไม่ต่ำกว่า 2.00

              1. บังคับ 7 วิชา 21 หน่วยกิต

  รหัส

  ชื่อวิชา

  หน่วยกิต

  บช.201
  AC 201
  การบัญชีชั้นต้น
  Fundamental Accounting
  3 (3-0-6)

  กง.201
  FN 201
  การเงินธุรกิจ
  Business Finance
  3 (3-0-6)

  บช.311
  AC 311
  การบัญชีชั้นกลาง 1
  Intermediate Accounting 1
  3 (3-0-6)

  บช.312
  AC 312
  การบัญชีชั้นกลาง 2
  Intermediate Accounting 2
  3 (3-0-6)

  บช.313
  AC 313
  การบัญชีต้นทุน
  Cost Accounting
  3 (3-0-6)

  พบ.314
  AC 314
  การบริหารต้นทุน
  Cost Management
  3 (3-0-6)

  พบ.318
  AC 318
  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  Accounting Information Systems
  3 (3-0-6)


              2. เลือกศึกษารายวิชาจากสาขาวิชาการบัญชี (รหัส บช.) อีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต