ภาควิชาการบัญชี

 


 

ภาควิชาการบัญชี ขอแสดงความยินดีแด่ ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ เนื่องในโอกาสได้รับเข็มเกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียง และเผยแพร่หรือปกป้องเกียรติคุณ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ ๘๒ ปี แห่งการสถาปนา

ตามที่ภาควิชาการบัญชี ได้เสนอชื่อ ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ เป็นผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงและเผยแพร่หรือปกป้องเกียรติคุณของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๒ ปี แห่งการสถาปนา นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ได้พิจารณากลั่นกรองศิษย์เก่าผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ เป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียง และเผยแพร่หรือปกป้องเกียรติคุณให้กับมหาวิทยาลัย สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย โดยมีมติมอบเข็มเกียรติยศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙ ในโอกาสครบรอบ ๘๒ ปี แห่งการสถาปนา แด่ ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ ภาควิชาการบัญชี ขอแสดงความยินดีแด่ท่านอาจารย์มา ณ โอกาสนี้


ประกาศ: 1 มิถุนายน 2559