งานวิจัยและงานวิชาการ

 • งานวิจัยและงานวิชาการ ปี 2550

  ตำรา "การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน" พิมพ์ครั้งที่ 1, มิ.ย.2550

  ผู้แต่ง: รศ.จันทนา สาขากร อ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

  ตำรา "การสอบบัญชี" พิมพ์ครั้งที่ 1, มิ.ย.2550

  ผู้แต่ง: อ.นิพันธ์ เห็นโชคชัย ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

  ตำรา "กระดาษทำการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต" พิมพ์ครั้งที่ 1, ส.ค.2550

  ผู้แต่ง: อ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชัยชนะ ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร รศ.ศรัณ ชูเกียรติ

  ตำรา "รายงานของผู้สอบบัญชี" พิมพ์ครั้งที่ 1, ธ.ค.2550

  ผู้แต่ง: คุณอุณากร พฤฒิธาดา อ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

  ตำรา "การบัญชีชั้นต้น": หน่วยที่ 10 การบัญชีธุรกิจผลิตกรรม (หน้า 10-1 ถึง 10-47) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, 2550

  ผู้แต่ง: รศ.ดร.จินดา ขันทอง รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

  ตำรา "การบัญชีชั้นต้น" :หน่วยที่ 11 เงินสดและระบบใบสำคัญ (หน้า 11-1 ถึง 11-59) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2, 2550

  ผู้แต่ง: ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

  การบัญชีชั้นต้น :หน่วยที่ 12 ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ และสินค้าคงเหลือ (หน้า 12-1 ถึง 11-46) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, 2550

  ผู้แต่ง: ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

  ตำรา "การบัญชีชั้นกลาง 2": และการรายงานทางการเงิน: หน่วยที่ 1 การบัญชีสำหรับหนึ้สินหมุนเวียน ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (หน้า 1-1 ถึง 1-72) พิมพ์ครั้งที่ 1, 2550

  ผู้แต่ง: ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

  การบัญชีชั้นกลาง 2: และการรายงานทางการเงิน: หน่วยที่ 15 การรายงานข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน และข้อมูลของบุคลากรหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หน้า 15-1 ถึง 15-53) พิมพ์ครั้งที่ 1, 2550

  ผู้แต่ง: ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

  Measuring Technology Infusion through the Concept of Audit Task Complexity, Proceedings to the Fourth Asia/Pacific Research Symposium on Accounting Information Systems 2008 Auckland, New Zealand

  ผู้วิจัย: Dichapong Pongpattrachai (Thammasat University, Thailand), Paul Cragg & Richard Fisher (University of Canterbury, NZ)

  ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทจดทะเบียน (หน้า 56-72) วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 ส.ค.2550

  ผู้แต่ง: คุณจุฑามน สิทธิผลวนิชกุล  ผศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์

  บริษัทจดทะเบียนใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงตาม COSO ERM อย่างไร (หน้า 73-87), วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 3 ฉบับที่ 7, ส.ค.2550

  ผู้แต่ง: ภรณี พลกุล ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร 

  บทความวิจัยเรื่อง การรับรองประสิทธิผลของการควบคุมภายในเกี่ยวกับรายงานทางการเงินตาม Section 404 of Sarbanes-Oxley Act (หน้า 29-45), วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 3 ฉบับที่ 8, ธ.ค.2550

  ผู้แต่ง: คุณสมชาติ กาลสุข ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร 

  การใช้งบประมาณฐานกิจกรรม: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียน (หน้า 27-41), วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 4 ฉบับที่ 9, เม.ย.51

  ผู้แต่ง: คุณธันวา ลักขณาชัย ผศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์ 

  ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุมมองด้านบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และมูลค่าเพิ่มของกิจการ (EVA) กรณีศึกษา: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET 50)

  ผู้แต่ง: คุณภัทราพร พาณิชสุสวัสดิ์ ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร 

  งานวิจัยและงานวิชาการ ปี 2549

  งานวิจัยเรื่อง "Market Reaction to Earnings Surprise Warnings: The Incremental Effect of Shareholder Litigation Risk on the Warning Effect"

  ผู้แต่ง: ผศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล Rowland K. Atiase Senyo Tse Haidom Li

  งานวิจัยเรื่อง "Price Reactions to Management Earnings Forecasts: The Incremental Effect of Managements' Prior Forecasting Reputation"

  ผู้แต่ง: ผศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล Rowland K. Atiase Senyo Tse Haidom Li

  งานวิจัยเรื่อง "Market Reaction to Multiple Contemporaneous Earnings Signals: Earnings Announcements and Future Earnings Guidance"

  ผู้แต่ง: ผศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล Rowland K. Atiase Senyo Tse Haidom Li

  งานวิจัยเรื่อง "Using the Combinations of Cashflow Components to Predict Financial Distress"

  ผู้แต่ง: อ.ดร.ปิยรัตน์ จันทะเดช

  งานวิจัยเรื่อง "ประเมินผลการบริหารชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรแบบบูรณาการ"

  ผู้แต่ง: รศ.ดร.พิภพ อุดร รศ.วิทยา ด่านธำรงกูล ผศ.ศุภลักษณ์ เลิศแก้วศรี

  บทความวิจัยเรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนการถือครองหุ้นของกรรมการกับผลการดำเนินงานของบริษัท"

  ผู้แต่ง: รศ.ดร.เสาวนีย์ สิชฌวัฒน์ ทิฆัมพร รักธรรม

  บทความวิจัยเรื่อง "การยื่น ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.3 เพิ่มเติม: ช่องทางการตกแต่งกำไรสุทธิ"

  ผู้แต่ง: ผศ.ดร.วรรณี เตโชโยธิน อรจิรา ปัญจะเทวคุปต์

  บทความวิจัยเรื่อง"ผลประโยชน์และต้นทุนในการจัดระบบมาตรฐานคุณภาพ IS O 9000 ในประเทศไทย"

  ผู้แต่ง: รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี

  บทความวิจัยเรื่อง "กรณีศึกษาประเด็น"มูลค่ายุติธรรม" จากการบัญชีเกษตรกรรม"

  ผู้แต่ง: อ.ดร.ลภินี โกศลบุญ

  บทความวิจัยเรื่อง "The Implementation of International Accounting Standards in Thailand"

  ผู้แต่ง: ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

  บทความวิจัยเรื่อง "การกำกับดูแลกิจการที่ดีช่วยการลงทุนหรือไม่"

  ผู้แต่ง: รศ.ดร.เสาวนีย์ สิชฌวัฒน์ ไมตรี เอื้อจิตอนันตกุล

  บทความวิจัยเรื่อง "หลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการตกแต่งกำไรของบริษัทที่เสนอขายหุ้นเป็นครั้งแรกแก่สาธารณชน"

  ผู้แต่ง: ผศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล อิทธิพล พิริยะนิต

  บทความวิจัยเรื่อง "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้"

  ผู้แต่ง: ผศ.ดร.มนวิกา ผดถุงสิทธิ์

  ตำรา "คู่มือสอบ CPA วิชาการสอบบัญชี 2"

  ผู้แต่ง: ผศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

  ตำรา "การสอบบัญชี"

  ผู้แต่ง: ผศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

  ตำรา "กระดาษทำการของผู้สอบบัญชีภาษีอากร"

  ผู้แต่ง: อ.ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล ผศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

  ตำรา "คู่มือสอบ CPA วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี"

  ผู้แต่ง: ผศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

  ตำรา "ทฤษฎีการบัญชี"

  ผู้แต่ง: ผศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

  ตำรา "การบัญชีบริษัท และ งบกระแสเงินสด"

  ผู้แต่ง: รศ.พรชนก รัตนไพจิตร

  บทความการศึกษาเรื่อง "งานวิจัยและการจัดการเรียนการสอนบัญชี".วารสารวิชาชีพบัญชี, ปีที่ 2 ฉบับที่ 5(ธ.ค.2549)

  ผู้แต่ง: รศ.ดร.เสาวนีย์ สิชฌวัฒน์

  บทความการศึกษา เรื่อง "งานของผู้ตรวจสอบภายใน". วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์,ปีที่ 28 ฉบับที่ 110 (ต.ค-ธ.ค.49)

  ผู้แต่ง: ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

  บทความวิชาการ เรื่อง "การบัญชีบริหารในทางปฏิบัติ". วารสารวิชาชีพบัญชี, ปีที่ 2 เล่มที่ 2 ฉบับที่ 4 (ก.ย.49)

  ผู้แต่ง: ผศ.ศุภลักษณ์ เลิศแก้วศรี

  บทความวิชาการเรื่อง "การวิเคราะห์การตัดสินใจจ่ายลงทุน".วารสารวิชาชีพบัญชี,ปีที่ 2 เล่มที่ 2 ฉบับที่ 4 (ก.ย. 49)

  ผู้แต่ง: รศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ

  บทความวิชาการเรื่อง "บทบาทของตัวชี้วัด:Common และ Unique Outcome Measures ที่มีต่อการตัดสินใจของผู้บริหารในการใช้ Balance Scorecard".วารสารวิชาชีพบัญชี, ปีที่ 2 เล่มที่ 2 ฉบับที่ 4 (ก.ย. 49)

  ผู้แต่ง: อ.ลิษา สวาทยานนท์

  บทความวิชาการเรื่อง "การใช้เทคโนโลยีในงานตรวจสอบภายใน".วารสารวิชาชีพบัญชี,ปีที่ 2 เล่มที่ 2 ฉบับที่ 4 (ก.ย. 49)

  ผู้แต่ง: ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

  บทความทางวิชาการเรื่อง "จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี".วารสารวิชาชีพบัญชี, ปีที่ 2 เล่มที่ 2 ฉบับที่ 4 (ก.ย. 49)

  ผู้แต่ง: อ.นนทวรรณ ยมจินดา

  บทความทางวิชาการเรื่อง "Corporate Governance กฎหมายกับจริยธรรมธุรกิจ". วารสารบริหารธุรกิจ, ปีที่ 29 ฉบับที่ 110 (เม.ย.-มิ.ย.49)

  ผู้แต่ง: ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

  บทความทางวิชาการเรื่อง "Corporate Governance ทุจริต: ทำไม และอย่างไร".วารสารบริหารธุรกิจ,ปีที่ 29 ฉบับที่ 111 (ก.ค-ก.ย.49)

  ผู้แต่ง: ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

  บทความทางวิชาการเรื่อง "ทฤษฎีการจัดทำงบการเงินรวม" วารสารบริหารธุรกิจ,ปีที่ 29 ฉบับที่ 111 (ก.ค-ก.ย.49)

  ผู้แต่ง: อ.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย อ.สันทนา รัตนพิเชฏฐชัย

  บทความทางวิชาการเรื่อง "จากผู้ทำบัญชี..สู่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี". วารสารสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (กรุงเทพฯ), ส.น.ร.2549 (ส.ค.49)

  ผู้แต่ง: อ.นนทวรรณ ยมจินดา
  งานวิจัยและงานวิชาการ ปี 2548

  เรื่อง "Triangular model to determine the appropriate e-media for teaching accounting core course"

  ผู้แต่ง: รศ.ดร.เสาวนีย์ สิชฌวัฒน์

  เรื่อง "การสำรวจความพึงพอใจและความต้องการ เกี่ยวกับกระบวนการสมัครและสอบคัดเลือกเข้า ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

  ผู้แต่ง: ผศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล และ ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล

  ตำรา "การบัญชีห้างหุ้นส่วน"

  ผู้แต่ง: รศ.พรชนก รัตนไพจิตร

  ตำรา "การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน"

  ผู้แต่ง: รศ.จันทนา สาขากร อ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร อ.นิพนธ์ เห็นโชคชัยชนะ

  ตำรา "การบัญชีชั้นกลาง 1"

  ผู้แต่ง: ผศ.กอบแก้ว รัตนอุบล

  ตำรา "การบัญชีเพื่อการจัดการ (Management Accounting) พร้อมเฉลยแบบฝึกหัด (ปรนัย-อัตนัย)"

  ผู้แต่ง: รศ.ศรีสุดา ธีระกาญจน์

  บทความวิจัย เรื่อง "ความพร้อมของสถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนบัญชีแบบ E-learning"

  ผู้แต่ง: รศ.ดร.เสาวนีย์ สิชฌวัฒน์

  บทความวิจัย เรื่อง "วัฒนธรรมกับแนวคิดและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีบริหาร"

  ผู้แต่ง: ผศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์

  บทความวิจัย เรื่อง "งบการเงินเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เมื่อนำมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศมาใช้"

  ผู้แต่ง: ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

  บทความวิจัย เรื่อง "การล๊อบบี้ในการกำหนดมาตรฐานการบัญชี: กรณีศึกษามาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 41 การบัญชีเกษตรกรรม (IAS 41: Agriculture)"

  ผู้แต่ง: อ.ดร.ลภินี ทัศนพงศากุล

  บทความวิจัย เรื่อง "ROI และผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์วิจัย"

  ผู้แต่ง: ผศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์

  บทความวิจัย เรื่อง "วิธีการนำเสนอข้อมูลในงบการเงินและผลกระทบต่อการตัดสินใจและดุลยพินิจของผู้ใช้งบการเงิน"

  ผู้แต่ง: อ.อรพรรณ ยลระบิล

  บทความวิชาการ เรื่อง "การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิด Tobin-Tobin'sQ"

  ผู้แต่ง: ผศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์

  บทความทางวิชาการ เรื่อง "Corporate Governance การควบคุมภายใน วิถีสู่การป้องกันความเสียหาย"

  ผู้แต่ง: ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

  บทความทางวิชาการ เรื่อง "เหลียวหลังแลหน้าวิชาชีพบัญชี: ประวัติศาสตร์ยาวนานสู่อนาคตยาวไกล"

  ผู้แต่ง: ผศ.สมชาย ศุภธาดา

  บทความทางวิชาการ เรื่อง "งบกำไรขาดทุนรูปแบบใหม่"

  ผู้แต่ง: ผศ.กอบแก้ว รัตนอุบล

  บทความทางวิชาการ เรื่อง "การวิเคราะห์เปรียบเทียบในมุมมองของผู้สอบบัญชี"

  ผู้แต่ง: ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

  บทความทางวิชาการ เรื่อง "การควบคุมภายในตามแนวคิดของโคโซ่"

  ผู้แต่ง: รศ.จันทนา สาขากร

  บทความทางวิชาการ เรื่อง "XBRL: ภาษาที่นักบัญชีควรรู้"

  ผู้แต่ง: ผศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์

  บทความทางวิชาการ เรื่อง "เส้นทางสู่งบประมาณฐานกิจกรรม"

  ผู้แต่ง: อ.ปัญญา อิสระวรวาณิช

  บทความทางวิชาการ เรื่อง "คณะกรรมการบรรยากาศวัฒนธรรมองค์กร: เส้นทางสู่ธรรมาภิบาลและการเติบโตที่ยั่งยืน"

  ผู้แต่ง: ผศ.สมชาย ศุภธาดา

  บทความทางวิชาการ เรื่อง "การบัญชีเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม"

  ผู้แต่ง: รศ.ดร.เสาวนีย์ สิชฌวัฒน์

  บทความทางวิชาการ เรื่อง "บทบาทภาระหน้าที่ของงานตรวจสอบภายในต่อบรรษัทภิบาล"

  ผู้แต่ง: รศ.จันทนา สาขากร

  บทความทางวิชาการ เรื่อง "กฎเกณฑ์และวัฒนธรรมใหม่ในการกำกับดูแลกิจการ: Sarbanes0Oxley Act"

  ผู้แต่ง: ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

  บทความทางวิชาการ เรื่อง "การกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี"

  ผู้แต่ง: ผศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์

  บทความทางวิชาการ เรื่อง "แรงจูงใจในการตกแต่งกำไรเพื่อบรรลุเป้าหมายกำไร"

  ผู้แต่ง: ผศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล

  บทความทางวิชาการ เรื่อง "บริษัทตกแต่งกำไร...นักลงทุนจะรู้ได้อย่างไร"

  ผู้แต่ง: อ.อรพรรณ ยลระบิล

  บทความทางวิชาการ เรื่อง "ผู้สอบบัญชีตรวจสอบมูลค่ายุติธรรมได้อย่างไร"

  ผู้แต่ง: ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

  บทความทางวิชาการ เรื่อง "การบัญชีสีเขียว : แนวโน้มที่โลกเรียกร้อง"

  ผู้แต่ง: ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

  บทความทางวิชาการ เรื่อง "ทำอย่างไรให้กิจการมี...การควบคุมภายใน"

  ผู้แต่ง: อ.ปัญญา อิสระวรวาณิช

  บทความทางการศึกษา เรื่อง "ทิศทางการศึกษาวิชาการบัญชี"

  ผู้แต่ง: รศ.ดร. เสาวนีย์ สิชฌวัฒน์