คำถามที่พบบ่อย

 • คำถามเกี่ยวกับอาจารย์

  อาจารย์ในภาควิชาบัญชีมีกี่ท่าน?

    ปัจจุบัน  มีคณาจารย์ทั้งสิ้น  22 ท่าน
    อยู่ปฏิบัติราชการ  17  ท่าน
    ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  3 ท่าน


  อาจารย์ท่านใดที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอบบัญชี?

    ผศ.ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร
    อ.สันทนา สิงห์เสน่ห์
    อ.ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย


  อาจารย์ท่านใดที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบัญชีบริหาร/การบัญชีต้นทุน?

    รศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ
    รศ.ศรีสุดา อาชวานันทกุล
    รศ.ดร.วัชนีพร เศรษฐสักโก
    ผศ.ดร.วรรณี เตโชโยธิน
    ผศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์
    ผศ.ดร.ลภินี โกศลบุญ


  อาจารย์ท่านใดที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบัญชีการเงิน?

    รศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ
    รศ.พรชนก รัตนไพจิตร
    รศ.กอบแก้ว รัตนอุบล
    ผศ.สุพิชญ์ชญา เหล่าธรรมทัศน์
    ผศ.วิภาดา ตันติประภา
    ผศ.ดร.อรพรรณ ยลระบิล
    อ.ดร.กุลยา จันทะเดช


  อาจารย์ท่านใดที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ?

    รศ.ดร.วัชนีพร เศรษฐสักโก
    ผศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์
    ผศ.ดร.ลภินี โกศลบุญ
    อ.ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย


  อาจารย์ท่านใดที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์งบการเงิน?

    ผศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล
    ผศ.วิภาดา ตันติประภา
    อ.ดร.กุลยา จันทะเดช


  อาจารย์ท่านใดที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์

    ผศ.สมชาย ศุภธาดา


  อาจารย์ท่านใดที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการจัดทำงบการเงินรวม

    ผศ.สมชาย ศุภธาดา
    ผศ.วิภาดา ตันติประภา
    ผศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล
    ผศ.ดร.อรพรรณ ยลระบิล
    อ.ดร.กุลยา จันทะเดช
    อ.ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย


  การรอเข้าพบอาจารย์สามารถทำได้ดังนี้

    รอพบอาจารย์หลังจากการบรรยายเสร็จสิ้นแล้วโดยตรวจสอบตารางวัน-เวลาและห้องบรรยาย ได้ที่ http://www.tbs.tu.ac.th/th/current-students.rails
    พบอาจารย์ได้ที่ห้องพักอาจารย์ โดยสามารถดูข้อมูลเรื่องห้องพักและเบอร์โทรศัพท์ได้ที่บอร์ดประกาศของคณะฯ ชั้น 1 หน้าลิฟท์
    ติดต่ออาจารย์ทาง E-Mail โดยดูรายละเอียดใน Web site ของภาควิชาฯ
  คำถามเกี่ยวกับนักศึกษา

  เกณฑ์การย้ายเข้าเรียนภาควิชาการบัญชี

  1 สอบได้วิชา บช.311 การบัญชีชั้นกลาง 1 ไม่ต่ำกว่า C บวก  และ
  2. คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า คะแนนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาลำดับสุดท้ายสายบัญชีปีเดียวกันและสายเดียวกัน และ
  3. ได้รับการอนุมัติจากภาควิชาการบัญชี
  โดยเกณฑ์ดังกล่าวนี้ให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่ย้ายเข้าภาควิชาการบัญชี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป

  วิธีการแจ้งจบการศึกษา

  1 แจ้งผ่านเว็บไซต์สำนักทะเบียนฯ ที่ www.reg.tu.ac.th
  2. พิมพ์แบบฟอร์มกระจายโครงสร้างและรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตร (คาดว่าจะจบ)
  3. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
  4. นำไปให้อาจารย์ลงนาม
  5. ส่งที่งานบริการการศึกษาและวิชาการคณะฯ ภายในช่วงเวลาที่กำหนด

  กรณีนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ และประสงค์จะเบิกค่าใช้จ่าย ต้องปฏิบติดังนี้

  นำใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ พร้อมบัตรประกันอุบัติเหตุที่ทางมหาวิทยาลัยออกให้ไปติดต่อที่งานอนามัย มธ. ชั้น 1 ตึก SC หรือโทรสอบถามข้อมูลเบื้องต้นที่หมายเลข 02-564-4440 ต่อ 1274

  จะถอนรายวิชาเป็นกรณีพิเศษบันทึก w ต้องปฏิบัติดังนี้

  1 ติดต่อที่เคาท์เตอร์งานบริการวิชาการฯ เพื่อขอรับใบคำร้องทั่วไป
  2. นักศึกษากรอกรายละเอียดลงในคำร้อง
  3. นำใบคำร้องไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงความเห็น และลงนาม
  4. ส่งใบคำร้องที่เจ้าหน้าที่งานฝ่ายวิชาการฯ
  5. ติดตามผลการถอนกรณีพิเศษได้ที่เว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล

  ติดต่อขอ Course Outline ของวิชา AC.XXX เพิ่มเติม

  ติดต่อที่เลขาภาค/สาขาวิชาการบัญชีโดยตรง

  ติดต่อขอ Course description เพื่อประกอบการไปศึกษาต่อ

    ติดต่อที่เคาท์เตอร์งานบริการวิชาการฯ เพื่อขอรับใบคำร้องทั่วไป
    แนบ Transcripts โดยวิชาที่เลือกต้องเป็นวิชา ที่คณะเป็นผู้เปิดบรรยายเท่านั้น
    ส่งใบคำร้องพร้อม Transcripts ให้เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา
    รับ Course description หลังจากยื่นเรื่องประมาณ 3 วันทำการ


  วิชาบัญชีที่ ก.บช. กำหนดต้องศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

  สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบวิชาชีพด้านการสอบบัญชี ต้องต้องศึกษาและสอบผ่าน 8 รายวิชาดังต่อไปนี้ จึงจะมีสิทธิขึ้นทะเบียนเข้าสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้
  การบัญชีขั้นต้น/ชั้นต้น และการบัญชีขั้นกลาง/ชั้นกลาง 3 รายวิชา
  การบัญชีขั้นสูง/ชั้นสูง 2 รายวิชา
  การบัญชีต้นทุน 1 รายวิชา
  การสอบบัญชี 1 รายวิชา
  การภาษีอากร 1 รายวิชา

  จะไปศึกษาต่อและประสงค์จะขอ จดหมาย Recommendation จากอาจารย์ต้องทำ อย่างไร?

    ร่างจดหมาย Recommendation พร้อมเล่าประวัติภาษาไทย (อย่างย่อ), รูปถ่ายสี , Transcript ส่งให้อาจารย์ทาง E-mail
    แจ้งจำนวนจดหมาย Recommendation ที่ต้องการ และระบุวัน-เวลาที่จะมารับ
    ให้รายละเอียดที่จะสามารถติดต่อกลับได้ เช่น โทรศัพท์ที่บ้าน/ที่ทำงาน/ มือถือ หรือ E-mail

  ภาควิชาฯ บังคับต้องฝึกงานภาคฤดูร้อนหรือไม่?

  ไม่บังคับ ขอให้นักศึกษาพิจารณาเรื่องการใช้เวลาในภาคฤดูร้อนให้เหมาะสมตาม ความต้องการ

  เมื่อจบการศึกษาไปแล้ว จะประกอบอาชีพเป็นผู้ทำบัญชี ต้องขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีหรือไม่?

  ผู้ทำบัญชีทุกคนต้องเป็นสมาชิก หรือ ขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fap.or.th

  กิจกรรม 3 ปี 3 ค่าย ของภาควิชาการบัญชี คืออะไร?

  ภาควิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษา 3 ปี 3 ค่าย ให้กับนักศึกษาเอกสาขาวิชาการบัญชีตามนโยบายของคณะฯ โดยได้จัดกิจกรรมดังกล่าวให้กับนักศึกษาเอกบัญชีชั้นปีที่ 2 ในชื่อ โครงการ Major Preparation Camp วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรวิชาเอก และวิธีการเรียนการสอนที่เป็นลักษณะเฉพาะและเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นแนวทางในการเลือกอาชีพในอนาคตที่เหมาะสมเมื่อสำเร็จการศึกษาจากภาควิชาการบัญชี นักศึกษาอกบัญชีชั้นปีที่ 3 ในชื่อ โครงการนัดพบนักศึกษาเอกบัญชี ชั้นปีที่ 3 วัตถุกประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะออกไปฝึกงานในภาคฤดูร้อน และการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในชั้นปีที่ 4 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดกิจกรรมให้ในชื่อโครงการ Workplace Preparation Camp มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ คุณธรรม และความรับผิดชอบทางด้านสังคม เพิ่มเติมจากหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และพร้อมที่จะออกไปทำงานรวมถึงศึกษาต่อให้ประสบความสำเร็จ นอกจากนั้นยังจัดให้มีการรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนแต่ละวิชาจากนักศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงคุณภาพทางวิชาการของคณะฯ

  ซึ่งกำหนดการจัดงานโครงการกิจกรรม 3 ปี 3 ค่าย ภาควิชาฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมโดยนักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ที่ Website ข่าวสารภาควิชาฯ
  การเรียนและการลงทะเบียน

  การบริการให้ความรู้ทางวิชาการและสังคมของภาควิชาการบัญชี

  ภาควิชาการบัญชี ร่วมกับ โครงการปริญญาโททางการบัญชี โดยความสนับสนุนจากมูลนิธิบุญชู โรจนเสถียร จัดโครงการสัมมนา เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ กับคณะพาณิชย์ฯ ธรมมศาสตร์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากบุคคลภายนอก เพื่อเป็นการบริการทางวิชาชีพ หากนักศึกษาสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว สามารถติดตามข่าวสารการจัดสัมมนาได้ที่ Website ข่าวสารภาควิชาการบัญชี

  หากยังไม่มั่นใจผลการเรียนในภาคที่เรียนอยู่ว่าจะต้องเรียนซ้ำหรือไม่ ต้องแจ้งความจำนงในวิชาดังกล่าวสำหรับภาคการศึกษาถัดไปหรือไม่?

  ยังไม่ต้องแจ้งคงวามจำนง หากนักศึกษาจำเป็นต้องเรียนซ้ำเพราะผลการเรียน นักศึกษายื่นคำร้องขอเพิ่มรายวิชาต่อภาค/สาขาวิชาหลังจากทราบผลการเรียนได้

  จดทะเบียนรายวิชาที่มีวันสอบไล่เป็นวันเดียวกันได้หรือไม่?

  ไม่ได้

  ได้รับการจัดสรรโควต้าในระบบของคณะฯ แล้ว แต่ไม่ได้กดยืนยันในระบบจดทะเบียนเรียน?

  การแจ้งความจำนงของคณะฯ เป็นการสำรวจความต้องการที่แท้จริงของนักศึกษา การที่นักศึกษาได้รับการจัดสรรที่นั่งและไม่ยืนยันทางระบบจดทะเบียนเรียน ส่งผลกระทบด้านลบต่อทั้งการจัดการของภาค/สาขาวิชา และเพื่อนนักศึกษาที่ไม่ได้รับการจัดสรร การที่ระบบการแจ้งความจำนงของคณะฯ ไม่อนุญาตให้นักศึกษาขอวิชาเดิมในเวลาใหม่ หรือวิชาใหม่ในเวลาเดิมได้ เป็นการแสดงว่าคณะฯ จะไม่สำรองที่นั่งให้กับนักศึกษาผู้นั้นอีก และหากนักศึกษาประสงค์จะจดทะเบียนรายวิชา สามารถทำได้โดยการจดทะเบียนเพิ่มรายวิชาผ่านระบบจดทะเบียนเรียน ซึ่งเป็นระบบมาก่อน-ได้ก่อน หากรายวิชานั้นยังมีที่นั่งว่าง

  เมื่อไหร่จะเปิดให้แจ้งความจำนงเรียนรายวิชา

  นักศึกษาสามารถตรวจสอบและติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.tbs.tu.ac.th/th/current-students.rails

  ไม่ได้รับจัดสรรวิชาเรียน วิชา AC.XXXรอบ 1 และ รอบ 2 จะต้องทำอย่างไร เนื่องจากจำเป็นต้องเรียนเพราะเป็นชั้นปี 4

  เมื่อคณะฯ ประกาศผลการแจ้งความจำนงรอบที่ 1 หรือ 2 แล้ว แต่นักศึกษาไม่ได้รับการจัดสรรให้จดทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่ได้แจ้งความจำนงไว้ และมีความจำเป็นที่จะต้องจดทะเบียนเรียนในวิชาดังกล่าว เช่น ไม่สามารถจดทะเบียนใน section อื่นได้ กรณีเปิดบรรยายมากกว่าหนึ่ง section ขอให้นักศึกษาติดต่อภาควิชาบัญชี เพื่อพิจารณารับเพิ่ม หากได้รับอนุมัติต้องตรวจสอบรายชื่อตนเองในระบบการแจ้งความจำนงของคณะฯ ก่อนวันสุดท้ายของการแจ้งความจำนงรอบ 3

  ต้องการจดทะเบียนเรียนรายวิชาสูงกว่า 19 หน่วยกิต จะต้องทำอย่างไร?

  นักศึกษาต้องเขียนคำร้องที่คณะฯ ก่อนการแจ้งความจำนงจดทะเบียนเรียน ของ ภาคการศึกษาที่จะจดทะเบียนเรียนสูงกว่า 19 หน่วยกิต เพื่อคณะฯ จะได้ดำเนินการแจ้งสำนักทะเบียนให้อนุญาตให้นักศึกษาสามารถจดทะเบียนเกิน 19 หน่วยกิตในระบบจดทะเบียนเรียน

  ขอเปลี่ยนแปลง Section วิชา AC.XXXกเดิม Section AAAA เป็น Section BBBB

  เปลี่ยนแปลง Section ไม่ได้ ยกเว้นได้เกรด F หลังจากแจ้งความจำนงไปแล้ว

  ภาควิชาบัญชี มีวิชาที่เปิดบรรยายในภาคฤดูร้อนหรือไม่?

  ภาควิชาการบัญชี มีนโยบายไม่เปิดบรรยายในภาคฤดูร้อน เนื่องจากต้องการให้นักศึกษาทำกิจกรรมในช่วงปิดภาคการศึกษา เช่น การฝึกงาน เรียนภาษาต่างประเทศ หรือ เรียนคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติมจากที่เรียนในชั้นเรียน อีกทั้งการเรียนการสอนของวิชาด้านการบัญชีไม่เหมาะกับการเรียนการสอนในช่วงฤดูร้อนซึ่งเร่งรัดเกินไป

  ขั้นตอนในการแจ้งความจำนงผ่านระบบของทางคณะฯ

  ยังไม่ต้องแจ้งคงวามจำนง หากนักศึกษาจำเป็นต้องเรียนซ้ำเพราะผลการเรียน นักศึกษายื่นคำร้องขอเพิ่มรายวิชาต่อภาค/สาขาวิชาหลังจากทราบผลการเรียนได้
  คำถามทั่วไป

  ติดตามเรื่องข่าวสารการเพิ่ม/งดบรรยายในรายวิชาต่าง ๆ ของภาควิชาการบัญชี

  ติดตามข่าวสารของภาควิชาฯ ได้ที่ http:/accounting.bus.tu.ac.th


  website ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีมี website

  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย www.fti.or.th
  หอการค้าไทย www.thaiechamber.com
  กรมสรรพากร www.rd.go.th
  ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th
  สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ www.sec.or.th
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th
  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน www.oag.go.th
  International Federation of Accountants www.ifac.org
  International Accounting Standards Board www.iasb.org
  ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) www.accaglobal.com
  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด www.deloitte.com
  บริษัท เอินส์ทแอนด์ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด www.ey.com
  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด www.kpmg.com
  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด www.pwc.com

  การบริการให้ความรู้ทางวิชาการและสังคมของภาควิชาการบัญชี

  ภาควิชาการบัญชี ร่วมกับ โครงการปริญญาโททางการบัญชี โดยความสนับสนุนจากมูลนิธิบุญชู โรจนเสถียร จัดโครงการสัมมนา เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ กับคณะพาณิชย์ฯ ธรมมศาสตร์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากบุคคลภายนอก เพื่อเป็นการบริการทางวิชาชีพ หากนักศึกษาสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว สามารถติดตามข่าวสารการจัดสัมมนาได้ที่ Website ข่าวสารภาควิชาการบัญชี