คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร (ตัวบ่งชี้ สกอ.2.8 ระดับคามสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา

ข้อมูลและแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. มีการกำหนดไว้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2547 ดังนี้

- นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบและรักษาวินัยโดยเคร่งครัด
- นักศึกษาต้องรักษาความสามัคคีและประพฤติตนเป็นสุภาพชน
- นักศึกษาต้องเชื่อฟังและเคารพผู้สอนรวมถึงปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำตักเตือนของเจ้าหน้าที่
- นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบการสอบและไม่ทุจริตการสอบ
- นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพเหมาะสมแก่กาลเทศะ หรือแต่งเครื่องแบบนักศึกษา
- นักศึกษาต้องไม่กระทำผิดต่อกฎหมาย ไม่ก่อเหตุวุ่นวายร้ายแรงหรือประพฤติมิชอบ
อันเป็นการเสื่อมเสียร้ายแรงแก่มหาวิทยาลัย
- นักศึกษาต้องไม่เล่นการพนันหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัย
- นักศึกษาต้องไม่ฉ้อโกง ลักทรัพย์ ปลอมแปลงเอกสารเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ


2. มีการกำหนดกรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2552 วันที่ 22 มิถุนายน 2552 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม

2.1 มีธรรมประจำจิต

- มีความซื่อสัตย์และเป็นธรรม
- มีวินัยและรู้จักกาลเทศะ
- มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
- มีน้ำใจและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
- รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุข
- มีจริยธรรมวิชาชีพและในการประกอบอาชีพ


2.2 มีความเป็นธรรมศาสตร์

- เคารพสิทธิผู้อื่นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
- กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงามและเรียกร้องเพื่อความเป็นธรรมของสังคม
- ใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างรับผิดชอบ
- มีจิตอาสาและรับผิดชอบต่อสังคม
- การมีหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย


กรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

มีธรรมประจำจิต
มีความซื่อสัตย์ และเป็นธรรม
มีวินัย และรู้จักกาลเทศะ
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม
มีน้ำใจ และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุข
มีจริยธรรมวิชาชีพ และในการประกอบอาชีพ

มีความรู้
มีความรู้ และทักษะในสาขาวิชาที่ศึกษา
มีความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และรู้รอบเพื่อเชื่อมโยงกับสังคม
มีความรู้ และทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

มีความสามารถในการทำงาน
การทำงานร่วมกับผู้อื่น
ความสามารถในการจัดการ วิเคราะห์และแก้ปัญหา
สามารถบูรณาการความรู้เพื่อใช้ในการทำงาน
ความสามารถในการสื่อสาร
วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความสามารถในการปรับตัวและมีความอดทน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ใฝ่รู้ ติดตามและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
การคิดในเชิงบวก
ความเป็นผู้นำ

ความเป็นธรรมศาสตร์

เคารพสิทธิของผู้อื่นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงามและเรียกร้องเพื่อความเป็นธรรมของสังคม
การมีหน้าที่เป็นพลเพมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย
ธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ


ข้อมูลจาก:
งานพัฒนาหลักสูตรและบริหารงานศึกษา
กองบริการการศึกษาฝ่ายวิชาการ (22 มิถุนายน 2552)