ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ของภาควิชาการบัญชี

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ เรื่อง “การจัดทำงบกระแสเงินสดสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และก้าวทันมาตรฐานการสอบบัญชีและรายงานของผู้สอบบัญชีขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ เรื่อง การจัดทำงบกระแสเงินสดสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และก้าวทันมาตรฐานการสอบบัญชีและรายงานของผู้สอบบัญชี

รายละเอียดเพิ่มเติม


โครงการสัมมนา เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ กับคณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์ภาพบรรยากาศโครงการสัมมนา เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ กับคณะพาณิชย์ฯ มธ. เรื่อง ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) กับแนวปฏิบัติทางภาษีอากร

รายละเอียดเพิ่มเติม


Thailand Accounting Challenge 2017” พิธีมอบรางวัล การแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ “Thailand Accounting Challenge 2017”

รายละเอียดเพิ่มเติม


Thailand Accounting Challenge 2017” ขอแสดงความยินดีทีมตัวแทนนักศึกษาเอกสาขาวิชาการบัญชี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน “Thailand Accounting Challenge 2017”

รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาควิชาการบัญชี ขอแสดงความยินดีแด่ ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ภาควิชาการบัญชี ขอแสดงความยินดีแด่ ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ เนื่องในโอกาสได้รับเข็มเกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียง และเผยแพร่หรือปกป้องเกียรติคุณ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ ๘๒ ปี แห่งการสถาปนา

รายละเอียดเพิ่มเติม


“Thailand Accounting Challenge 2016” (ACI) ขอแสดงความยินดีทีมตัวแทนนักศึกษาเอกสาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ในการคว้ารางวัลจากการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 “Thailand Accounting Challenge 2016” (ACI)

รายละเอียดเพิ่มเติม


วารสารบริหารธุกิจและวารสารวิชาชีพบัญชี ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
คณะพาณิชย์ฯ ขอแสดงความยินดีกับโครงการวารสารบริหารธุกิจ ที่วารสารบริหารธุกิจและวารสารวิชาชีพบัญชี ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre หรือศูนย์ TCI) ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการจัดประเมินคุณภาพวารสารวิชาการจากทั่วประเทศ โดยวารสารทั้ง 2 ฉบับ ได้ถูกจัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 (สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) ในฐานข้อมูล TCI จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และจะถูกพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)


สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปภัมภ์ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปภัมภ์ หากนักศึกษาต้องการทราบข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสภาวิชาชีพบัญชี และ/หรือ ต้องการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของสภาวิชาชีพบัญชี สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://www.fap.or.th